Double Bell Straight Tube

Double Bell Straight Tube

Double Bell Straight Tube
Dimensions: 30" x 48 1/2"
Part No. 7505-030048-XX-00